Alasatakunta. Ala

Ala

Alasatakunta

Sekä nimet Pyhäjärviseutu että Ala-Satakunta esiintyivät 2010-luvulla lehden levikkialueella myös eräiden muiden yhteisöjen ja organisaatioiden nimissä. Nimitys perustuu 1400-luvulla tehtyyn kihlakuntajakoon, jossa Satakuntaan muodostettiin kaksi kihlakuntaa: Ala-Satakunnan kihlakunta Nedre Satakunda härad ja kihlakunta Öfre Satakunda Härad. Lisäksi kylässä on muun muassa apteekki, kauppa, kahvila ja pizzeria. Alueella oli muun muassa koulu, mylly, kauppoja ja pankkeja, sekä saha ja muuta teollisuutta. Uu­dis­tuk­sen ovat Ala­sa­ta­kun­nan kans­sa to­teut­ta­neet Anyg­raaf Oy ja Ric­hie Ltd. Lehteä julkaisee Pyhäjärviseudun Paikallislehti Oy. Se on Suomen suurin kahdesti viikossa ilmestyvä paikallislehti.

Next

Alasatakunta

Alasatakunta

Toiseksi suurin, Emäkari on keskellä järveä 2,5km Pyhäjoen edustalla. Oh­jeet löy­ty­vät myös tä­män leh­den si­vul­ta 2. Järvi on kirkasvetinen ja matala, sillä on aava yhtäjaksoinen järvenselkä. Koko si­säl­tö on sil­ti edel­leen vain pai­ne­tus­sa leh­des­sä ja nä­köis­leh­des­sä, Nur­me­la to­te­aa. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable. Vuonna 2017 Panelia sijoittui toiseksi -lehden -juhlavuoden kunniaksi järjestämässä Suomen ihanin kylä -äänestyksessä. Vaik­ka leh­teä lu­e­taan­kin pal­jon pai­net­tu­na, on ai­ko­ja ja ti­lan­tei­ta, jol­loin nä­köis­leh­ti on kä­te­vin muo­to lu­kea leh­teä.

Next

Alasatakunta

Alasatakunta

Viimeiset kantatalot muuttivat pois Kylänkosken alueelta 1900-luvun alussa, ja jäljellä on enää muutama vanhan ryhmäkylän ajalta peräisin oleva rakennus. Lehti ilmestyy kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin. Se si­säl­tää nä­köis­leh­den ja ver­kon si­säl­tö­pal­ve­lut. Lounaisessa Satakunnassa on nimenä ilmestyvällä Euran, , , , ja paikallislehdellä. Tun­nus on ta­lous­koh­tai­nen eli sitä voi sa­mas­sa osoit­tees­sa käyt­tää use­am­mal­la lait­teel­la.

Next

Alasatakunnan uudet digipalvelut on avattu

Alasatakunta

Uudistettu näköislehti, Alasatakunta-sovellus ja uudet verkkosivut on liitetty osaksi nykyisiä tilauksia nykyisellä tilaushinnalla. Luontokuvaajalle Pyhäjärvi tarjoaa erilaisissa sääolosuhteissa, eri vuorokauden ja vuodenaikoina inspiroivia maisemia ja kuvauskohteita. Asukkaat seurasivat loittonevaa rannikkoa osan siirtyessä Euraan, jonne muodostui myöhemmin yksi Suomen rikkaimmista asuinpaikoista. Ala-Satakunnan sijainti tummanpunaisella, Ylä-Satakunta vaaleanpunaisella Ala-Satakunta on osasta historiantutkimuksessa käytetty nimitys. Nimitystä käytettiin myös virallisissa yhteyksissä 1900-luvun alussa, vaikka Panelialla ei ollutkaan.

Next

Alasatakunnan uudet digipalvelut on avattu

Alasatakunta

Kun verk­ko­si­vuil­la ai­em­min jul­kais­tiin leh­den jut­tu­ja pää­sään­töi­ses­ti ly­hen­nel­mi­nä, voi siel­lä vas­te­des lu­kea ti­laa­ja­ju­tun ko­ko­naan ja en­tis­tä no­pe­am­min eli joi­ta­kin jut­tu­ja jo en­nen leh­den il­mes­ty­mis­tä. Panelian historiallisesti merkittävin osa on keskittynyt Paneliankosken ympäristöön. Panelian rivimylly Kuninkaanhaudan ohella Panelian tunnetuimpia nähtävyyksiä ovat kirkko, osuusmeijeri, rivimylly ja Paneliankosken voimalaitos. Syvin kohta, 26m sijaitsee Yläneeltä Mestilään ulottuvalla kallioruhjeen kohdalla. Yksityisten suojelemia alueita on Laankallio Sieravuoren edustalla, saaret Iissalo, Emäkari ja Mustanmetsänkari Säkylässä. Kauttuan edustalla ovat Himmi, Kalasaari ja Isoluoto. Niistä suurin on Panelian Kuninkaanhauta.

Next

Alasatakunnan uudet digipalvelut on avattu

Alasatakunta

Kauttuanlahdella sijaitseva kaunis Kalasaari taitaakin olla järven kuvatuimpia kohteita. Vanhin asutus syntyi Eurajoen pohjoispuolelle Kylänkosken rannalle. Oh­jei­ta ti­laa­ja­kir­jees­sä Ti­laa­jat saa­vat täl­lä vii­kol­la kir­jeen, jos­sa on oh­jeet uu­sien pal­ve­lu­jen käyt­töö­not­ta­mi­ses­ta. Paneliassa on myös 1999 valmistunut jäähalli sekä. Digikanavat tärkeitä — Ison uu­dis­tuk­sen taus­tal­la on se, et­tä pi­däm­me di­gi­taa­li­sia ka­na­via tär­ke­ä­nä pai­kal­lis­leh­den pal­ve­lu­na. Lisäksi kylän pohjoispuolella sijaitsevalla Maijalankalliolla on aikaisen teloituspaikan muistokivi.

Next

Alasatakunta

Alasatakunta

Tämä alue on ollut nykyisen Alasatakunta-lehden levikkialuetta laajempi ja on käsittänyt pääosan Nykyisestä Satakunnan maakunnasta. Vuonna 1897 valmistuneen myötä läheisyyteen pari kilometriä kylän eteläpuolelle syntyi uusi taajama. Nykyään alueella sijaitsevat muun muassa terveyskeskus ja pankin liikerakennus. Ti­laus­vaih­to­eh­dot Ala­sa­ta­kun­ta Leh­ti + Digi -ti­laus si­säl­tää pai­ne­tun leh­den, di­gi­taa­li­sen nä­köis­leh­den ja verk­ko­pal­ve­lun kai­ken si­säl­lön. Rannat vaihtelevat rehevistä lehdoista, rantametsiköistä huikeisiin kalliorantoihin. Paneliankosken voimalaitos on Paneliankoskessa sijaitseva pienvesivoimalaitos, joka otettiin käyttöön 1922.

Next

Säkylän Pyhäjärvi

Alasatakunta

Kir­jeet on pos­ti­tet­tu niin, et­tä ne ovat leh­den ti­laa­jil­la per­jan­tai­hin men­nes­sä. Ala-Satakunta ei kuitenkaan ole sama kuin nykyinen Satakunnan maakunta eikä Ylä-Satakunta ole sama kuin nykyinen Pirkanmaan maakunta. Lounais-Suomen suurin järvi, joka sijaistee Euran, Säkylän ja Pöytyän kunnissa. Tilaajajuttuja verkossa — Myös Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­si­vut on uu­dis­tet­tu pal­ve­le­maan en­tis­tä pa­rem­min. Suurin on Iissalo Säkylän edustalla. Eura, Säkylä Alasatakunnan uudet digipalvelut ovat nyt auki.

Next