Henkilökortin voimassaoloaika. Henkilökorttilaki 663/2016

Henkilökorttilaki 829/1999

Henkilökortin voimassaoloaika

Passin kelpoisuusaluetta rajoitetaan sen mukaan kuin hakija pyytää taikka huoltaja 7 §:n 1 momentin nojalla tai sosiaalilautakunta huostaanottamansa lapsen osalta on rajoittanut suostumustaan. Ajokorttia voi helmikuun alusta alkaen näyttää myös mobiilisovelluksen avulla. Ei hätää, passihakemus on helppo tehdä ja saattaapi olla, että passin hakeminen onnistuu ihan omalta kotisohvalta käsin ilman piipahdusta poliisilaitokselle! Poliisihallituksen on sovittava palveluntuottajan kanssa tehtävän sisällöstä, henkilökortin laatuun liittyvistä vaatimuksista, turvallisuusjärjestelyistä ja muista tehtävän asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisista seikoista ottaen huomioon viranomaisia velvoittavat tietoturvallisuutta koskevat säännökset. Passi voidaan ottaa väliaikaisesti viranomaisen haltuun ennen peruuttamispäätöksen tekemistä, jos passi sisältää ilmeisen virheellisyyden tai passi on siten turmeltunut, ettei sitä voida enää pitää luotettavana tunnistamis- tai matkustusasiakirjana tai sen merkintöjä on muutettu taikka siinä on muita kuin viranomaisen merkintöjä taikka jos sitä käyttää muu kuin se, jolle passi on myönnetty. Valtion aluksella, valtion ilma-aluksella tai puolustusvoimien järjestäytyneen joukon jäsenenä matkustaja- tai miehistöluetteloon merkitty Suomen kansalainen voi virka- tai palvelustehtävässään matkustaa maasta ja saapua maahan ilman matkustusasiakirjaa, jos hän muutoin voi luotettavasti osoittaa henkilöllisyytensä. Jos ulkomaalaisen henkilökorttia hakevalla ei ole esittää voimassa olevaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hänen tulee esittää voimassa oleva oleskelulupakortti tai oleskelukortti. Poliisi voi hakijan pyynnöstä antaa henkilökortin, joka sisältää sähköisessä asioinnissa tarvittavan teknisen osan sähköinen henkilökortti.

Next

Uusi passi ja henkilökortti kätevästi sähköisesti

Henkilökortin voimassaoloaika

Vertaamista varten otettuja sormenjälkitietoja voidaan käyttää vain vertaamisen ajan, ja ne on hävitettävä välittömästi sen jälkeen. Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Passien Suomessa tapahtuvaa toimittamista varten palveluntuottajalla, tai jos passien toimittaminen järjestetään 3 momentin tarkoittamalla tavalla alihankintana, alihankkijalla, on oltava toimipaikkoja riittävästi ja alueellisesti kattavasti. Sähköisen henkilökortin avulla henkilö voidaan todentaa varmennetussa sähköisessä asioinnissa. Henkilökortissa on lisäksi kortinhaltijan valokuva ja nimikirjoitus. Poliisi antaa hakemuksesta alaikäiselle 1 ja 2 momentissa tarkoitetun henkilökortin, jos alaikäisen huoltajat siihen suostuvat.

Next

Henkilökortti

Henkilökortin voimassaoloaika

Ulkomailla oleskeleva Suomen kansalainen voi hakea henkilökorttia Suomen suurlähetystöltä, lähetetyn virkamiehen johtamalta konsulaatilta ja sellaiselta muulta Suomen edustustolta, jossa myönnetään passeja ja jossa palvelevan nimetyn Suomen kansalaisen ulkoasiainministeriö on oikeuttanut myöntämään henkilökortteja Suomen edustusto. Luulisi että valtio osaisi tulostaa näitä kortteja halvemmallakin. Passi toimitetaan suljetussa kirjekuoressa ja valmista passia noudettaessa hakijan on todistettava henkilöllisyytensä Suomen viranomaisen myöntämällä passilla tai henkilökortilla. Alaikäiselle ilman huoltajien suostumusta annettavaan henkilökorttiin merkitään lisäksi tieto siitä, että asiakirjaa ei voida käyttää matkustusasiakirjana. Mitä jäljempänä säädetään henkilökortista, koskee myös sähköistä henkilökorttia ja väliaikaista henkilökorttia, jollei erikseen toisin säädetä. Tai pitäisi olla ainakin puolet halvempi. Jos henkilökortti peruutetaan muun kuin kortinhaltijan aloitteesta, henkilökortti hävitetään vasta peruuttamista koskevan päätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen, kuitenkin viimeistään sen voimassaoloajan päätyttyä.

Next

Henkilökorttilaki 829/1999

Henkilökortin voimassaoloaika

Passihakemus on mahdollista täyttää netissä, kuten täysi-ikäisenkin passinhakija, mutta tunnistuskäynti palvelupisteessä on enemmän sääntö kuin poikkeus. Henkilökortin poisottamiseksi voidaan tehdä henkilöntarkastus. Tietystikkään poliitikot eivät vaadi tämmöistä muutosta koska se vähentäisi valtion tuloja ja työtä. Henkilökortin ja passin hinta nousee neljä euroa. Tähän kelpaavat jatkossa ainoastaan passi ja henkilökortti.

Next

Henkilökorttilaki 663/2016

Henkilökortin voimassaoloaika

Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Henkilökortin myöntävä viranomainen voi myös ohjata henkilökortin luovutettavaksi muun 9 §:ssä tarkoitetun viranomaisen toimesta tai sellaisen kunniakonsulin toimesta, jolle ulkoasiainministeriö on antanut valtuutuksen luovuttaa henkilökortteja. Suomen kansalainen osoittaa oikeutensa matkustaa maasta ja saapua maahan passilla, jollei tästä laista, Euroopan yhteisön lainsäädännöstä taikka Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Ulkomailla oleskeleva Suomen kansalainen voi hakea passia Suomen suurlähetystöltä tai lähetetyn virkamiehen johtamalta konsulaatilta taikka sellaiselta muulta Suomen edustustolta, jossa palvelevan nimetyn Suomen kansalaisen ulkoasiainministeriö on oikeuttanut myöntämään passeja. Palveluntuottajalla on oltava tehtävän asianmukaisen hoitamisen edellyttämät tietoliikenneyhteydet ja tietojärjestelmän taso sekä muut tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet.

Next

Henkilökortti

Henkilökortin voimassaoloaika

Kun passi myönnetään hakemuksen mukaisesti, hakijalle ei anneta erillistä hallintopäätöstä eikä valitusosoitusta. Passin hakeminen verkon kautta onnistuu hankkimalla passikuva valokuvaamosta, joka lähettää kuvan sähköisesti eteenpäin poliisille. Jos passi on peruutettu 3 momentin 5 kohdan nojalla, passinhaltijalla on oikeus saada maksutta uusi passi peruutetun passin jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi. Poliisihallitus voi siirtää yksityiselle palveluntuottajalle henkilökortin laadun ja oikeasisältöisyyden tarkastamista sekä henkilökortin toimittamista koskevan tehtävän. Palveluntuottajan on huolehdittava asianmukaisesti asiakirjaturvallisuudesta, toimitilaturvallisuudesta ja tietosuojasta. Tässä on nyt sitten se suurin ero, onko passi netistä vai palvelupisteestä. Joihinkin maihin viisumi on haettava jo ennen matkaa, mutta joihinkin sen saa vasta rajaa ylittäessä.

Next