Hk stat overenskomst. Løn for HK'ere i staten

Overenskomster og aftaler

Hk stat overenskomst

Dage optjenes i et kalenderår til efterfølgende afholdelse. Undtagelser: o o o o o Møder Rejsedage Selvtilrettelæggere Projektarbejde Resttimer under 7,0 timer, der ikke er afviklet inden normperiodens afslutning Ved alt arbejde efter tomånedersnormen ydes der den enkelte medarbejder en uges frihed med fuld løn pr. Man kan sagtens vælge at gå på pension tidligere. Det har den været siden den 6. Er du over 18 år, kan din arbejdsgiver pålægge dig overarbejde i et begrænset omfang. Det er sådan, at vi som land gør en forskel for at løse verdens udfordringer. For arbejde i tidsrummet kl ydes et ulempetillæg på kr.

Next

Akademikerne

Hk stat overenskomst

Ved nyansættelser er der en gensidig prøvetid på tre måneder. Den overvældende interesse betyder, at de til perioden afsatte midler er opbrugt. Der kan kun udbetales fratrædelsesgodtgørelse til en medarbejder én gang. Det betyder blot at ens udbetalinger bliver mindre end oplyst i modelberegningerne. Søgnehelligdage, Juleaftensdag og Grundlovsdag er fridage. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den afskedigede medarbejders gennemsnitsfortjeneste gennem det sidste år. Arbejdsgiver kan afvise, hvis det ikke passer i arbejdets tarv.

Next

Overenskomst for elever og lærlinge

Hk stat overenskomst

Tidligere ansættelser tæller med Du skal selv sørge for at gøre arbejdsgiver opmærksom på at du har den tidligere ansættelser der tæller og dokumenterer den. Engagement, initiativ og kreativitet til fremme af opgaveløsningen. Lønnen til deltidsbeskæftigede under afvikling af feriefridage reduceres forholdsmæssigt. Ferievejledningen Ny vejledning på vej 036-15 Barsel, adoption og omsorgsdage Vejl. Der optjenes yderligere 1 uges frihed jf. Ved ansættelsen af kontorelever gælder lov om erhvervsuddannelser, og der oprettes i henhold hertil en skriftlig uddannelsesaftale for den enkelte elev.

Next

Løn

Hk stat overenskomst

Politisk og blandt arbejdsmarkedets parter arbejder vi på løsninger til at håndtere denne svære situation og bidrager med forslag til svar på de udfordringer, som arbejdspladser og medarbejdere står over for både på det private og det offentlige område. Der kan være enkelte undtagelser. Medarbejderen er omfattet af ferieloven. Far har ret til 7 uger af forældreorlov. Eventuelle yderligere vilkår aftalt: 10. Du må altså for eksempel ikke skulle arbejde over hver torsdag. Janus Broe Malm 2424 5387 Chefkonsulent Tine Asmussen 22495868 Chefjurist Jesper David Jensen 22495862 I Danmark stikker vores uddannelsesrødder dybt.

Next

Akademikerne

Hk stat overenskomst

Parterne må sammen finde løsninger på de problemer, der opstår hen ad vejen i denne helt særlige situation, men det væsentligste er i første omgang at bakke op om, at sundhedsvæsnet og beredskabet kan løse sine vigtigste opgaver. Dog skal den part, der påstår brud på overenskomsten, såfremt påstanden ikke tages til følge, udrede udgifterne til voldgiftsretten. Kompetencesekretariatet har siden fondens åbning den 4. I den forbindelse drøftes, om særlige medarbejdergrupper eller medarbejdere skal tilgodeses med et mindstebeløb ved de kommende lønforhandlinger. Disse beløb oplyses af pensionsselskabet i forbindelse med tilbagekøb.

Next

Løn for HK'ere i staten

Hk stat overenskomst

Feriegodtgørelse for ferie ud over 5 uger udbetales efter reglerne i ferielovens 30, stk. Arbejdssted er indtil videre: 4. Vi lever af vores investering i uddannelse og forskning. Opdateringer og ændringer vil løbende blive foretaget. Medarbejdernes arbejdstid registreres ikke i projektperioden. Den særlige beskyttelse af tillidsrepræsentanten har gyldighed i seks måneder efter den enkelte tillidsrepræsentants fratrædelse fra posten.

Next

Akademikerne

Hk stat overenskomst

Så har du kun basisløn, har du mulighed for at forhandle dig til et tillæg. For øjeblikket yder ansatte i sundhedssektoren og beredskabet en kæmpe indsats. Det betyder, at du altid kan se nøjagtigt, hvilken løn du skal have. Dette kan medføre et ændret fagligt fokus i, hvordan midlerne prioriteres. Medarbejdere, der er fyldt 55 år, kan indgå aftale om korttidsorlov uden løn efter nedenstående skema: Fra fyldte år Orlovsperiode pr.

Next